امروز: چهارشنبه 29 آبان 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی

سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتیدسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 401 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 230

سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی


مقدمه :

خلاقیت به عنوان یك نیاز عالیه بشری در تمام ابعاد زندگی او مطرح است و عبارت است از ، تحولات دامنه دار و جهشی در فكر و اندیشه انسان ، به طوریكه حائز یك توانائی در تركیب عوامل قبلی به طرق جدید باشد را شامل می شود . خلاقیت همچون عدالت ؛ دموكراسی و آزادی برای افراد مختلف دارای معانی مختلف می باشد ولی یك عامل مشترك در تمام خلاقیتها این است كه خلاقیت همیشه عبارت است از : «پرداختن به عوامل جدیدی كه عامل خلاقیت در آنها موجود بوده و بعنوان مجموع میراث فرهنگی عمل می كند ولی آنچه كه تازه است تركیب این عوامل در الگوی جدید است» (آقائی فیشانی، 1377ص ; 16).

 تحقیق در مورد خلاقیت ، از زمان گالتون 1869شروع شد كه در مورد نوابغ شروع به مطالعه نمود . و جنبه های منشی  و وراثتی آنرا مد نظر قرار داد . ولی آغاز واقعی آن به پژوهشهای خلاقیت گیلفورد در سال 1950كه او را پدر و بانی تحقیقات ، در زمینه خلاقیت شناخته اند، باید دانست كه عوامل مختلف خلاقیت را از طریق تجزیه عوامل بررسی كرد. برای گیلفورد و همكارانش ، خلاقیت و حل مسئله در واقع پدیده های بسیار مشابهی می باشند كه در هر دو مورد فرد مجبور است در رفتار خود كار یا عملی راكه حداقل برای خودش تازه است ، را انجام دهد . یعنی در مورد مسئله های جدید یا در مقابل موقعیتی جدید، پاسخی جدید بوجود آورد  (آرلت ، 1359ص:2 ).

هر وقت كه كلمه خلاقیت را می شنویم بی اراده به یاد كار ها و آثار برجسته هنرمندان واندیشمندان می افتیم . لیكن باید به خاطر داشته باشیم كه همواره لازمه خلاقیت نبوغ نیست. زیرا هر كس در كارهای روز مره خود ، ممكن است خلاقیت از خود نشان دهد منتهی خلاقیت بعضی بیشتر است و بعضی كمتر ، مثلا"كسی كه در خانه دستگاهی كه قبلا"ندیده است را تعمیر می كند،كد بانوئی كه غذای جدید خوشمزه ای را می پزد یا دانش آموزی كه شیوهای جدید برای درس خواندن ابداع می كند و باصرف وقت كمتر ، نتیجه بهتری بدست می آورد ، همگی از قدرت خلاقیت خود استفاده کرده اند ( آقائی فیشانی ، 1377 ، ص : 19 ) .

در سالهای اخیر خلاقیت یکی از محورهای مورد بحث در محیطهائی چون آموزش و پرورش و دانشگاه می باشد . همچنین به این نکته توجه شده است که روند آموزش برای فراگیر باید روندی پویا باشد . فراگیر خود فعالانه در امر آموزش شرکت کند . تفکر کند و ایده های بکر ارائه نماید ابراز ایده هائی که هم مربوط و هم غیر معمول باشد و دیدن آنچه ورای طبیعت کنونی نهفته است محصول تفکر خلاق است . مسئله مهم در مورد خلاقیت فراگیر این است که وی گیرنده صرف نباشد بلکه باید بتواند آنچه را که خود می آموزد دوباره باهم ترکیب کند و محصول نوئی را بوجود آورد .

رشد خلاقیت به عوامل متعدد فردی چون (هوش ، ویژگیهای شخصیتی ،...) و اجتماعی ( خانواده ، مدرسه ، تجربه و... ) بستگی دارد . هر یک از عوامل ذکر شده می تواند در پرورش خلاقیت موثر باشد ولی رشد خلاقیت می تواند به میزان قابل توجهی تحت تاثیر آموزش در محیطهائی مانند مدرسه و دانشگاه باشد چون فرد زمان لازم را در اختیار دارد تا در بسیاری از موارد آموخته های تئوری خود را بارها و بارها تجربه کند و از بکار گیری آموخته هایش در زندگی بهره مند گردد . و مهمتر از همه اینکه با شیوه فکر کردن برای حل مسائل خود در زندگی آشنا می شود که اساس تفکر خلاق را تشکیل می دهد . با توجه به اهمیت بحث تحقیق حاضر به بررسی جایگاه خلاقیت در محیط دانشگاهی می پردازد . باتوجه به اینکه چنین تحقیقی در سطح دانشگاه مشاهده نشده است و با توجه به اینکه خلاقیت محدود به دوره سنی خاصی نیست .

چكیده تحقیق:

تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان خلاقیت دانشجویان سه رشته روان‌شناسی، مدیریت آموزش و مشاوره دانشكده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان تدوین شده است.

نمونه آماری این تحقیق شامل 124 نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشكده می‌باشد. كه 46 نفر از رشته مدیریت آموزشی، 42 نفر از رشته مشاوره و 36 نفر از رشته روان‌شناسی را شامل می شود. روش نمونه‌گیری آن، طبقه‌ای تصادفی نسبتی است كه از بین سه گروه آموزش تعدادی ضد دانشجویان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند.

برای سنجش خلاقیت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقیت CREE تورستون استفاده شد و برای بررسی تاثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیت دانشجویان از یك مصاحبه كتبی استفاده گردید.

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه هركدام از سوالات مصاحبه كتبی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه هر كدام از سوالات مصاحبه كتبی و جنس افراد و رشته تحصیلی آنان با میزان خلاقیت افراد از آزمون ناپارامتر یك خی دو پیرسون استفاده شد و برای تعیین رابطة معدل و جنس افراد با خلاقیت از آزمون ناپارامتریك كروكسال والیس استفاده شده است.

فرضیات این تحقیق یا سطح معناداری 95 درصد اطمینان آزمون شد.

در انجام این مراحل از نرم‌افزاری آماری spss استفاده گردید.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد.

1ـ خلاقیت مستقل از جنس افراد است.

2ـ خلاقیت از رشته تحصیلی افراد تبعیت نمی‌كند.

3ـ دوره تحصیلی دانشگاهی بخودی خود نقشی در رشد خلاقیت افراد ندارد.

4ـ معدل بالا بیانگر خلاق بودن فرد نیست.

5ـ در پرورش خلاقیت آموزش آن می‌توان نقش بسیار مهمی را ایفا كند.


  « فهرست مطالب »

عنوان                                                                                صفحه

تشكر و قدردانی-------------------------------- أ

چكیده ---------------------------------------- د

فهرست مطالب----------------------------------- ه

فهرست جداول ---------------------------------- ط

فهرست نمودارها ------------------------------- ل

-

 فصل اول : طرح كلی پژوهش-------------------------- 1

دعای هنرمند----------------------------------- 2

مقدمه---------------------------------------------- 3

بیان مسئله ----------------------------- 6

ضرورت و اهمیت حرکت به سوی خلاقیت ----------- 8

اهداف تحقیق --------------------------------- 10

فرضیات تحقیق -------------------------------- 12

تعریف مفاهیم و واژه ها----------------------- 12

محدودیتهای تحقیق----------------------------- 13

خلاصه فصل------------------------------------- 15

فصل دوم : سابقه موضوع تحقیق  ---------------- 16

مقدمه---------------------------------------- 17

ساختار مغز و عملکرد آن----------------------- 18

تعاریف خلاقیت :------------------------------- 25

1 . نگرشهای خاستگاهی :----------------------- 26

2 . نگرشهای فرایندی :------------------------ 27

رابطه هوش و خلاقیت --------------------------- 31

فرایند خلاقیت :------------------------------- 36

          مراحل والاس ------------------------ 37

          مراحل اسبورن ---------------------- 39

          مراحل تورنس ----------------------- 41

نظریه های خلاقیت :---------------------------- 42

1.  نظریه های جهان باستان-------------------- 42

2. نظریه های جدید فلسفی --------------------- 44

3. نظریه های روان شناسی  -------------------- 45

4. روانکاوی جدید ---------------------------- 46

خصوصیات افراد خلاق --------------------------- 49

نیازهای افراد خلاق --------------------------- 56

عوامل موثر در خلاقیت-------------------------- 58

          هوش ------------------------------- 59

          ویژگیهای شخصیتی-------------------- 61

          خانواده---------------------------- 63

          مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقیت 65

نقش انگیزه های درونی و بیرونی در خلاقیت------ 69

تاثیرات عوامل خاص بر خلاقیت :----------------- 70

          سن -------------------------------- 70

          جنس-------------------------------- 71

          ارزشها و فشارهای اجتماعی ---------- 71

          تحصیلات----------------------------- 72

          نقش کوشش در خلاقیت------------------ 72

شرایط محیطی مطلوب برای خلاقیت ---------------- 73

تكنیكهای خلاقیت و نو آوری--------------------- 74

        یورش فكری---------------------------- 75

      مدل سینكتیكس -------------------------- 77

      تكنیك دلفی ... ------------------------ 78

آموزش خلاقیت --------------------------------- 87

 الف : آموزش و پرورش عمومی خلاقیت------------- 87

         آموزش خلاقیت در جهان ---------------- 88

  ب : آموزش خلاقیت در كودكان و دانش آموزان -- 89

     نكات قابل توجه در آموزش خلاقیت به فراگیران 93

    آنچه مربی برای پرورش فكر خلاق باید انجام دهد    96

    محتوای درسی فراگیر و ارتباط آن با خلاقیت  99

اصول اساسی در پرورش خلاقیت ------------------ 107

عوامل موثر در پرورش خلاقیت ------------------ 108

نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت ----------- 113

خلاقیت و حل مسئله --------------------------- 115

خلاقیت و پیشرفت تحصیلی  --------------------- 117

خلاقیت و هنر -------------------------------- 118

خلاقیت و توسعه اقتصادی ---------------------- 121

اثر محرک عاطفی در خلاقیت -------------------- 122

شرایط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقیت 126

موانع خلاقیت -------------------------------- 128

عامل شانس در کاوش در مسیر خلاقیت ------------ 127

با تصور خلاق می توان روابط شخصی را بهبود بخشید 139

سوابق پژوهش در ایران ----------------------- 141

سوابق پژوهش در خارج ------------------------ 143

نتیجه گیری و جمع بندی فصل دوم--------------- 147

فصل سوم : روش اجرای پژوهش--------------- 150

روش تحقیق----------------------------------- 151

روش گرد آوری اطلاعات------------------------- 152

ابزار گردآوری اطلاعات ----------------------- 152

جامعه آماری--------------------------------- 152

تعداد و روش نمونه گیری --------------------- 153

نمره گذاری آزمون --------------------------- 154

نحوه تبدیل نمره خام به نمره استاندارد ------ 154

اعتبار آزمون-------------------------------- 155

روش استخراج مصاحبه كتبی -------------------- 155

اساس تئوریكی پرسشنامه و مصاحبه كتبی -------- 156

روشهای آماری-------------------------------- 156

خلاصه فصل------------------------------------ 158

-

فصل چهارم :یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها ------------------------------------------ 159

مقدمه--------------------------------------- 160

تجزیه یافته های پژوهش ---------------------- 161

تحلیل یافته های پژوهش----------------------- 205

خلاصه فصل ----------------------------------- 208

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ---- 209

نتیجه گیری---------------------------------- 210

پیشنهادات----------------------------------- 212

منابع -------------------------------------- 214

پیوستها ------------------------------------ 221


  « فهرست جداول»

عنوان                                                                              صفحه

جدول 1-2 عوامل و عناصر خلاقیت ---------------- 59

جدول 1-3 پنج دامنه توضیح نمرات استاندارد --- 154

جدول 1-4 فراوانی و درصد فراوانی خلاقیت افراد سه گروه شركت كننده در پرسشنامه CREE-------------------- 161

جدول 2-4 پاسخ افراد سه گروه مشاوره، مدیریت آموزشی و روان‌شناسی به سوال 1 مصاحبه كتبی ---------- 162

جدول 3-4 پیشایندی سوال یك مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد ------------------------------------------ 164

جدول 4-4 آزمون خی دو سوال یك مصاحبه كتبی --- 164

جدول 5-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-2) مصاحبه كتبی------------------------------------------ 165

جدول 6-4 پیشایندی سوال (1-2) مصاحبه كتبی  و میزان خلاقیت افراد------------------------------------- 166

جدول 7-4 آزمون خی دوی سوال 1-2 مصاحبه كتبی-- 166

جدول 8-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-2 مصاحبه كتبی------------------------------------------ 167

جدول 9-4 پیشایندی سوال 2-2 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------- 169

جدول 10-4 آزمون فی دو سوال 2-2 مصاحبه كتبی-- 169

جدول 11-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-3 مصاحبه كتبی------------------------------------------ 169

جدول 12-4 پیشایندی سوال 1-3 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------- 171

جدول 13-4 آزمون فی دو سوال 1-3 مصاحبه كتبی-- 171

جدول 14-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-3 مصاحبه كتبی------------------------------------------ 171

جدول 15-4 پیشایندی سوال 2-3 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------- 173

جدول 16-4 آزمون فی دو سوال 2-3 مصاحبه كتبی-- 173

جدول 17-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-4 مصاحبه كتبی------------------------------------------ 173

جدول 18-4 پیشایندی سوال‌ها مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد ------------------------------------------ 175

جدول 19-4 آزمون خی دوی سوال 1-4 مصاحبه كتبی- 175

جدول 20-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-4 مصاحبه كتبی------------------------------------------ 175

جدول 21-4 پیشایندی سوال 2-4 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------- 177

جدول 22-4 آزمون خی دو سوال 2-4 مصاحبه كتبی-- 177

جدول 23-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-5 مصاحبه كتبی------------------------------------------ 177

جدول 24-4 پیشایندی سوال 1-5 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------- 179

جدول 25-4 آزمون خی دوی سوال 1-5 مصاحبه كتبی- 179

جدول 26-4 پاسه سه گروه آزمودنی به سوال 2-5 مصاحبه كتبی------------------------------------------ 179

جدول 27-4 پیشایندی سوال 2-5 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------- 181

جدول 28-4 آزمون خی دو سوال 2-5 مصاحبه كتبی-- 181

جدول 29-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-6 مصاحبه كتبی ------------------------------------------ 181

جدول 30-4 پیشایندی سوال 1-6 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------- 183

جدول 31-4 آزمون خی دو سوال 1-6 مصاحبه كتبی-- 183

جدول 32-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-6 مصاحبه كتبی------------------------------------------ 184

جدول 33-4 پیشایندی سوال 2-6 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------- 185

جدول 34-4 آزمون خی دو سوال 2-6 مصاحبه كتبی-- 185

جدول 35-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 7 مصاحبه كتبی------------------------------------------ 186

جدول 36-4 پیشایندی سوا 7 مصاحبه كتبی و میزان خلاقیت افراد------------------------------------------ 188

جدول 37-4 آزمون خی دو سوال 7 مصاحبه كتبی---- 188

جدول 38-4 پاسخ سه گروه آزمودنی سوال 1-8 مصاحبه كتبی 188

جدول 39-4 پاسخ سه گروه آزمودنی سوال 2-8 مصاحبه كتبی 190

جدول 40-4 پاسخ افراد سه گروه آزمودنی به سوال 9 مصاحبه كتبی-------------------------------------- 191

جدول 41-4 وضعیت افراد از نظر جنس شركت كنندگان در پرسشنامه CREE مصاحبه کتبی ------------------------- 192

جدول 42-4 پیشایندی جنس افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان-------------------------------- 193

جدول 43-4 آزمون خی دوی جنس افراد شركت كننده و میزان خلاقیت آنان-------------------------------------- 193

جدول 44-4 وضعیت سنی افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبی ------------------------------ 194

جدول 45-4 پیشایندی سن افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان-------------------------------------- 196

جدول 46-4 آزمون كروكسال دالیس سن افراد شركت كننده و میزان خلاقیت آنان-------------------------------- 196

جدول 47-4 وضعیت رشته تحصیلی افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبی------------------------ 197

جدول 48-4 پیشایندی رشته تحصیلی افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان-------------------------- 198

جدول 49-4 آزمون خی دو رشته تحصیلی افراد و میزان خلاقیت آنان-------------------------------------- 198

جدول 50-4 وضعیت معدل افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبی------------------------------- 199

جدول 51-4 پیشایندی معدل افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان-------------------------------- 201

جدول 52-4 آزمون كروكسال والیس معدل افراد شركت كننده و میزان خلاقیت آنان-------------------------- 201


  « فهرست نمودارها»

عنوان                                                                                 صفحه

نمودار 1-2 محل تقاطع خلاقیت (در عوامل موثر در خلاقیت) 58

نمودار 2-2 عمل مطلوب یادگیری زتروی----------- 67

نمودار 1-4 فراوانی میزان خلاقیت افراد در سه رشته مختلف مشاوره، روان‌شناسی و مدیریت آزمودنی و استفاده از پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ---------------- 161

نمودار 2-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته به سوال 1 مصاحبه كتبی را نشان می‌دهد. ---------------------- 163

نمودار 3-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-2 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. ---------------- 165

نمودار 4-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-2 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد.----------------- 168

نمودار 5-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-3 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. ---------------- 170

نمودار 6-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-3 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. ---------------- 172

نمودار 7-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-4 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. ---------------- 174

نمودار 8-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-4 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. ---------------- 176

نمودار 9-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-5 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. ---------------- 178

نمودار 10-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-5 مصاحبه كتبی نشان می‌دهد. -------------- 180

نمودار 11-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-6 مصاحبه كتبی را به طور كمی نشان می‌دهد.- 182

نمودار 12-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-6 مصاحبه كتبی را به طور كیفی نشان می‌دهد. 184

نمودار 13-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 7 مصاحبه كتبی را به طور كیفی نشان می‌دهد.---- 186

نمودار 14-4 وضعیت جنس افراد شركت كننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ---------- 192

نمودار 15-4 وضعیت سنی افراد شركت كننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ---------- 195

نمودار 16-4 فراوانی افراد شركت كننده در هر كدام از رشته‌ها در پرسشنامه CREE را نشان می‌دهد. ---------- 197

نمودار 17-4 معدل افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبی در سه رشته مختلف را به طور كلی نشان می‌دهد. ------------------------------------------ 200

نمودار 18-4 معدل افراد دارای خلاقیت بالا را در سه گروه آزمودنی به طور كلی نشان می‌دهد. ----------- 202

نمودار 19-4 معدل افراد دارای خلاقیت متوسط را در سه گروه آزمودنی به طور كلی نشان می‌دهد. ----------- 203

نمودار 20-4 معدل افراد دارای خلاقیت پایین را در سه گروه آزمودنی به طور كلی نشان می‌دهد. ----------- 203

نمودار 21-4 آزمون ضریب هم بستگی پیرسون كه پراکندگی معدل در برابر نمرات استاندارد خلاقیت سه گروه آزمون را نشان می‌دهد. ----------------------------------- 204

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

برچسب ها : سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی , سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی , مقاله خلاقیت , کوشش و خلاقیت , تکنیک های نوآوری و خلاقیت

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر