امروز: چهارشنبه 29 آبان 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدار گرا

مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدار گرادسته: علوم انسانی
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 206 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 100

مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدار گرا

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

خرید

مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدار گرا


چكیده : مساله و سرنوشت آن

دموكراسی در سده ی نوزدهم ابتدا در آمریكا و اروپای غربی بوجود آمد و سپس به نقاط دیگر گسترش یافت و جهانی شدن نیز سبب تسریع روند رشد دموكراسی در این نقاط شد و یكی از مهمترین دلایل اضمحلال حكومتهای غیر دموكراتیك بود . پرسش اصلی پایان نامه این است كه 1- چرا فرآیند دموكراتیك در كشورهای اروپایی سریع تر از از كشورهای آسیایی از سال 2005 تا 1997 بوده است ؟ و 2- آیا جهانی شدن بر روند اضمحلال حكومتهای اقتدارگرا و رشد دموكراسی موثر بوده است ؟

پاسخ پرسش اول این است كه چون در اروپای غربی عوامل مساعد دراز مدت ، میان مدت و كوتاه مدت چندی در قوام دموكراسی مبتنی بر نمایندگی موثر بوده اند توزیع عادلانه تر زمین ، فقدان سابقه فئودالیسم و اثر امنیت زمین دار همراه با سنت لیبرالیسم انگلیسی در آمریكا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند .

در انگلستان پیدایش جنبش اصلاح دین و گسترش اخلاق پروتستانی ، جنبش دیوار كشی و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتی در 1970 از جمله عوامل و زمینه های ساختاری مهم درگذار به دموكراسی در اروپای غربی و آمریكا به شمار می آید .

در این پایان نامه فرضیه اصلی این است كه دموكراسی دستاورد جوامع پیشرفتۀ غربی است كه موج اول آن در اروپای غربی و آمریكای شمالی و در طی سده ی نوزدهم رخ داد و می توان گفت كه دموكراسی ابتدا در جوامع غربی و سپس به نقاط دیگر جهان گسترش پیدا كرد . در این پژوهش اثبات شد كه دموكراسی دستاورد جوامع غربی و مناسب كشورهای غربی است ولی می تواند در جوامع دیگر نیز بوجود آید . به شرط آنكه خود الزامات آن را به وجود آورند و این مستلزم گذر زمان است .


مقدمه

در این پژوهش ، در فصل اول كه شامل كلیات است با توجه به عنوان پایان نامه  «مبانی حكومتهای دموكراتیك و اقتدارگرا» به بیان مسئله ، محدود زمانی و مكانی ، تاریخچه و ضرورت انجام تحقیق ، اهداف پژوهش، پیشینه ی تحقیق ، مفاهیم بنیادین ، پرسش اصلی و پرسش های فرعی، روش گردآوری اطلاعات، چارچوب نظری تحقیق و محقق و ترسیم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ایم. در بیان مسئله به تشریح الزامات و مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدارگرا و سپس به تاریخچه دموكراسی كه ابتدا از یونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپای غربی و آمریكا آغاز شد و پس از آن به نقاط دیگر جهان بسط و گسترش یافت، پرداخته‌ایم. در چارچوب نظری تحقیق به نظریه اقتدارگرایی لینتز و پرل موتر و نظریه اقتدارگرایی دوتوكویل و ماركس پرداخته و در چارچوب نظری محقق با توجه به چارچوب نظری تحقیق ، (رویكرد پژوهش) بیان شده است كه عبارت است از : بوجود آمدن دموكراسی و پا برجاماندش در داخل كشورها نیازمند بسیج فراگیر و گسترده ی تشكیلات و نهادهایی است كه توسط توده ی مردم اداره شود و در عرصه ی بین الملل نیز كشورها باید بر طبق موازین جهانی در همه ی عرصه های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی فعالیت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظری نمودار تحقیق رسم شده است .

فصل دوم به نظریه های حكومت های غیر دموكراتیك و توتالیتاریسم هانا آرنت، اقتدارگرایی لینتز و نظریه های مربوط به حكومت های دموكراتیك و دموكراسی (كارل پوپر و دوتوكویل) پرداخته و سپس پژوهشگر تحلیل خود را با توجه به این چهار نظریه بیان نموده است . در فصل سوم ابتدا به مقدمه ای از امواج دموكراتیزاسیون كه توسط ساموئل هانتینگتون بیان شده بود پرداخته و سپس به محرك های اصلی دموكراسی ، توسعه اقتصادی و عملكرد (اقتصادی) تغییر نقش كلیسای كاتولیك و تغییر هنجارهای بین المللی اشاره و پس از آن به تاثیر جهانی شدن بر دولت_ ملت و دموكراسی بر اساس نظریه ی دیوید هلد پرداخته شده است . این تاثیرات عبارتند از : حقوق بین الملل ، بین المللی شدن تصمیم گیری سیاسی ، هویت ملی و جهانی شدن فرهنگ ، اقتصاد جهانی . موانع مهم سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی دموكراسی مورد نظر قرار گرفت و در پایان به تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حكومت های اقتدارگرا پرداخته شده است . یك جمع بندی تحلیلی در هر فصل و پاسخ به سوال فرعی و اثبات فرضیه مرتبط با آن صورت گرفته شده است . فصل چهارم ابتدا به بیان درآمدی بر دموكراسی و سپس به محدوده های تحقق دموكراسی پرداخته است .

در فصل پنجم به دموكراسی در خاورمیانه پرداخته و دیدگاه ایالات متحده آمریكا در مورد لیبرالیسم و دموكراسی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 را شرح داده است و سپس در قسمت بعد ریشه های اقتصادی دموكراسی و در انتهای

فصل تاثیر جهانی شدن بر روند دموكراسی در ایران توضیح داده شده است .

فهرست مطالب

عناوین                                                                                  صفحه

چكیده.............................................. 1

مقدمه ............................................. 2

فصل اول كلیات

1-1 بیان مساله .................................... 5

2-1 ضرورت انجام تحقیق.............................. 7

3-1 اهداف پژوهش    ................................ 7

1-3-1 اهداف كلی     ................................ 7

2-3-1 اهداف جزئی.................................... 7

4-1 محدوده ی زمانی و مكانی تحقیق................... 7

5-1 پیشینۀ تحقیق................................... 8

6-1 كلید واژه‌ها.................................... 9

1-6-1  دموكراسی..................................... 9

2-6-1  اقتدارگرایی................................. 10

3-6-1  جهانی شدن................................... 10

7-1 موج جدید دموكراسی............................. 11

8-1 پرسش اصلی...................................... 12

1-8-1  پرسشهای فرعی................................ 12

9-1 روش تحقیق...................................... 12

10-1 روش گردآوری اطلاعات............................ 12

11-1 چارچوب نظری تحقیق ............................ 13

1-11-1 نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter)  14

2-11-1 نظریه دموكراسی : دوتوكویل و ماركس.......... 14

12-1 چارچوب نظری محقق.............................. 15

13-1 نمودار ....................................... 15

­­­­­­­­­­­­­­(فصل دوم)

بخش اول

1-2 دموكراسی چیست ................................ 19

2-2 مبانی حكومت دموكراتیك ........................ 20

1-2-2 حقوق مدنی ................................... 21

2-2-2 اصل نمایندگی ................................ 21

3-2-2 حكومت جمهوری ................................ 22

4-2-2 تفكیك قوا ................................... 22

5-2-2 نظارت قوا بر یكدیگر ........................ 22

6-2-2 پارلمان و پارلمانتاریسم .................... 23

7-2-2 ساختار پارلمان .............................. 23

8-2-2 دموكراسی پارلمان و دموكراسی ریاستی ......... 23

9-2-2 فرآیند تشكیل دولت ........................... 24

10-2-2 كابینة دولت ................................ 24

11-2-2 تشكیل ائتلاف ................................ 25

12-2-2 اشكال تصمیم گیری در دموكراسی‌ها ............ 25

13-2-2 مسئولیت پذیری حكام و مقامات سیاسی ......... 25

الف – مسئولیت مقامات انتفاعی ..................... 25

ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی ................... 25

3-2مبانی حكومت اقتدارگرا.......................... 26

1-3-2 اقتدار ...................................... 26

2-3-2 منابع اقتدار ................................ 26

3-3-2 ضمانت اجرای اقتدار........................... 27

4-3-2 ویژگیهای اقتدار.............................. 27

5-3-2 اقتدارگرایی ................................. 28

بخش دوم

نظریه های حكومتهای غیر دموكراتیك.................. 29

4-2  هانا آرنت (توتالیتاریسم)..................... 29

5-2   لینتز (اقتدارگرایی)......................... 30

نظریه های حكومتهای دموكراتیك...................... 31

6-2  پوپر (دموكراسی).............................. 31

7-2 دوتوكویل (دموكراسی)........................... 33

نتیجه گیری ....................................... 35

(فصل سوم)

1-3  مقدمه......................................... 37

2-3 تعریف جهانی شدن .............................. 39

3-3 شاخصهای جهانی شدن ............................ 40

4-3 نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموكراسی     41

1-4-3 رویكرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموكراسی 41

2-4-3 رویكرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموكراسی 42

3-4-3 رویكرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموكراسی   42

5-3  محركهای دموكراتیزاسیون ...................... 44

1-5-3 توسعه اقتصادی ............................... 44

2-5-3 عملكرد (اقتصادی) ............................ 45

3-5-3 نقش كلیسایی كاتولیك ........................ 46

4-5-3 تغییر هنجارهای بین المللی .................. 47

6-3 موانع مهم بر سر راه رشد دموكراسی ............. 48

7-3 تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حكومتهای اقتدارگرا . 50

جمع بندی ......................................... 51

 (فصل چهارم)

تحقق دموكراسی..................................... 53

1-4 درآمدی بر دموكراسی ........................... 53

2-4 محدوده های تحقق دموكراسی ..................... 55

جمع بندی ......................................... 59

(فصل پنجم)

موانع گذار به دموكراسی د رخاورمیانه و ایران ...... 60

1-5 دموكراسی د رخاورمیانه ........................ 61

2-5 دیدگاه ایالات متحده آمریكا از لیبرالیسم و دموكراسی  61

3-5 دموكراسی د رخاورمیانه پس از 11 سپتامبر ....... 61

4-5 ریشه‌های اقتصادی دموكراسی ..................... 63

5-5 تاثیر جهانی شدن بر دموكراتیزاسیون در ایران ... 67

جمع بندی ......................................... 71

(فصل ششم)

نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات .................................................... 73

1-6 نتیجه گیری نهائی ............................. 73

2-6 دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا  ............. 78

3-6 دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها  ............ 84

4-6 پیشنهادات ..................................... 86

كتاب نامه ........................................ 87


قیمت فایل فقط 7,500 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدار گرا , مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدار گرا , حکومت دموکراتیک چیست؟ , حکومت اقتدارگر , مقاله دمکراسی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر